Μετά τις χορηγίες των τραπεζιτών προς το Κράτος για τις οποίες ......

μας είχε ενημερώσει ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών μάλλον ξεκίνησαν και τις «χορηγίες» προς τους Έλληνες Πολίτες.....
Έως ότου λοιπόν βρεθεί δικηγόρος που θα αποφασίσει να δικάσει επί της ουσίας τις απάτες των Τραπεζών εις βάρος του Ελληνικού Λαού «μπορείτε να πάτε να εισπράξετε εύκολα 6.000 ευρώ» με μόνο μία προυπόθεση.
Να βρείτε δικηγόρο που δεν θα σας περάσει για την κότα με τα χρυσά αυγά......

Σημειώνεται για όσους δεν το γνωρίζουν ότι ο κώδικας Δικηγόρων καθορίζει τις αμοιβές για κάθε είδους υπόθεση.
Και επιπλέον σημειώνεται ότι ο Δικηγόρος όπως και οι Δικαστές έχουν Ποινικές και Αστικές ευθύνες σε περίπτωση που .....
Γιώργος Σαρρής
ΑΔΤ Ν-067257
Και ένα χρήσιμο ηχητικό για ......20.12.2013 Διάλογος Πολίτη με υπάλληλο Εισπρακτικής
...............................................................
02 Σεπτεμβρίου 2014
Γράφει η Δικηγόρος Αναστασία Μήλιου
Με την 1437/2014 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών επιδικάσθηκε αποζημίωση για ηθική βλάβη λόγω προσβολής προσωπικότητας δανειολήπτη, στον οποίο τηλεφωνούσε εισπρακτική εταιρία για υπενθύμιση των οφειλών του και άσκηση πίεσης να τα ρυθμίσει.
Τα τηλεφώνημα γίνονταν κατόπιν διαβίβασης προσωπικών δεδομένων του από την πιστώτρια τράπεζα στην εισπρακτική εταιρεία.
Σημειώνεται δε ότι πριν από κάθε γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων των πελατών-οφειλετών οποιασδήποτε τράπεζας ή άλλης εταιρείας σε εισπρακτική εταιρεία για την περαιτέρω διευθέτηση οφειλής μέσω εισπρακτικής, η τράπεζα ή όποια άλλη πιστώτρια εταιρεία ΟΦΕΙΛΕΙ να ενημερώσει τον πελάτη-οφειλέτη της ότι πρόκειται να μεταβιβάσει τα στοιχεία της οφειλής του, το τηλέφωνο και την διεύθυνση του, δηλαδή τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, αφ' ενός δεν αποδείχθηκε ότι η τράπεζα είχε ενημερώσει τον οφειλέτη για αυτήν της την ενέργεια, αφ' ετέρου η εισπρακτική εταιρεία προέβη σε χρήση των ως άνω παρανόμως διαβιβασθέντων σ' αυτήν από την εναγομένη τράπεζα προσωπικών δεδομένων του ενάγοντος, καλώντας αυτόν τηλεφωνικώς στο κινητό του, αλλά και στο σταθερό μέσω υπαλλήλου της, η οποία αιφνιδιάζοντας μέλος της οικογένειας του ενάγοντος, του ζητούσε, χωρίς προηγουμένως να τον ενημερώνει- ως ώφειλε- για λογαριασμό ποιας εταιρίας τον καλούσε , να της επιβεβαιώσει τα σχετικά με τη ρύθμιση της επίδικης οφειλής του, προκαλώντας τόσο στον ίδιο όσο και στον ενάγοντα μεγάλη ψυχική αναστάτωση, θυμό και οργή από το γεγονός ότι τα απόρρητα κατά το ν.2472/1997 προσωπικά του δεδομένα είχαν ανακοινωθεί και διαρρεύσει χωρίς καμιά δική του ενημέρωση σε τρίτους.
Η απόφαση του Εφετείου αναφέρει επί λέξει: 
«Η εναγομένη εξάλλου δεν επικαλέσθηκε, ούτε απέδειξε ότι είχε προβεί σε τέτοια ενημέρωση μεταγενέστερα, μετά τη συλλογή των δεδομένων και πριν από τη διαβίβαση τους στην ως άνω εισπρακτική εταιρία. 
Η τελευταία προέβη σε περαιτέρω επεξεργασία (χρήση) των ως άνω παρανόμως διαβιβασθέντων σ' αυτήν από την εναγομένη προσωπικών δεδομένων του ενάγοντος, καλώντας αυτόν τηλεφωνικώς στο κινητό του στις 26-11-2008 και περί ώρα 12.30', αλλά και στο σταθερό .... (που είχε δηλωθεί από τον ίδιο και ανήκε στην επιχείρηση της συζύγου του) στις 26-11-2008 και περί ώρα 13.00 δια προστηθείσης υπαλλήλου της, η οποία αιφνιδιάζοντας τον υιό του ενάγοντος του ζητούσε - χωρίς μάλιστα να τον ενημερώνει για λογαριασμό ποιας εταιρίας τον καλούσε - να της επιβεβαιώσει τα σχετικά με τη ρύθμιση της επίδικης οφειλής του, προκαλώντας τόσο στον ίδιο όσο και στον ενάγοντα μεγάλη ψυχική αναστάτωση, θυμό και οργή από το γεγονός ότι τα απόρρητα κατά τον ως άνω νόμο προσωπικά του δεδομένα είχαν ανακοινωθεί και διαρρεύσει χωρίς καμμιά δική του ενημέρωση σε τρίτους. 
Οι προαναφερόμενες παρανομίες και υπαίτιες (από πρόθεση) πράξεις και παραλείψεις της εναγομένης (δια των προστιθέντων οργάνων της) προσέβαλαν την προσωπικότητα του ενάγοντος και προκάλεσαν σ' αυτόν σημαντική ηθική βλάβη, ενώ τα όργανα της εναγομένης, κατά την επεξεργασία (διαβίβαση, λήψη, καταχώρηση, χρήση) των προσωπικών δεδομένων αυτού, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του, όφειλαν να γνωρίζουν την πιθανότητα επέλευσης της προαναφερόμενης ηθικής βλάβης. 
Ενόψει δε του είδους του θιγομένου αγαθού, του μεγέθους της προσβολής, των συνθηκών τέλεσης αυτής, του βαθμού υπαιτιότητας των οργάνων της εναγομένης και της κοινωνικής και οικονομικής καταστάσεως των διαδίκων μερών, η καταβλητέα εύλογη χρηματική ικανοποίηση πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 6.000 ευρώ.»
Αναστασία Χρ. Μήλιου
Δικηγόρος παρ' Εφέταις Αθηνών
Τηλ. 6945-028153
e-mail: natmil@otenet.gr
fb: Αναστασία Μήλιου
freepen.gr
.....................................................................................................
11 Ιουνίου 2012
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
Ε Ξ Ω Δ Ι Κ Η     Δ Η Λ Ω Σ Η - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Τ… ……………………………………………………………………………………., του ……………………………………….., κατοίκου ………………………………, οδός………………………………………., αριθμ …………..


ΠΡΟΣ
Την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «……………………………», που εδρεύει στ…… ……………………….,  οδός …………………………………., αριθμός ……………………………………., νομίμως εκπροσωπούμενη.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ
Τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ……………………….
________________________________________
Α. Με το ν.2472/1997 "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" - ο οποίος εκδόθηκε για την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1981 (που κυρώθηκε με το ν.2068/1992) και την 95/46/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τής Ευρωπαϊκής Ένωσης της 24-10-1995 "Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι τής επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών" - ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα : 
Στο άρθρο 1 ότι : "Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως τής ιδιωτικής ζωής", 
στο άρθρο 2, ότι : "Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως 
α) "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα" κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων ...
β) "Ευαίσθητα δεδομένα" τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την ερωτική ζωή, καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες,
γ) "υποκείμενο των δεδομένων" το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει του αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόσταση του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική,
δ) "επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" ("επεξεργασία") κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή ...,
ζ) "Υπεύθυνος επεξεργασίας" οποιοσδήποτε καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός ...,
η) "Εκτελών την επεξεργασία" οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός,
θ) "Τρίτος" κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός,  εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία ή για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας,
ι) "Αποδέκτης", το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, στον οποίο ανακοινώνονται ή μεταδίδονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτο ή όχι,
ια) "Συγκατάθεση" του υποκειμένου των δεδομένων, κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή και εν πλήρη επιγνώσει και με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες των δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του ..."
Στο άρθρο 3 παρ. 1 ορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στην εν όλω ή εν μέρει αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο.
Στο άρθρο 4 παρ. 1 ορίζεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει:
α) να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία εν όψει των σκοπών αυτών, 
β) ...,
γ) ...
Στο άρθρο 5 παρ. 1 ορίζεται ότι επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει την συγκατάθεση του, ενώ στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου όταν
α) η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι υποκείμενο δεδομένων,
β) ...,
γ) κ.λ.π.
ε) η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι τούτο (έννομο συμφέρον) υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των προσώπων τα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώσεις ελευθερίες αυτών.
Με το άρθρο 7 παρ. 1 ορίζεται ότι απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία "ευαίσθητων δεδομένων" ενώ στην παρ. 2 του άρθρου αυτού απαριθμούνται οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται κατ` εξαίρεση η συλλογή των δεδομένων αυτών.
Στο άρθρο 10 παρ. 1 ορίζεται ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη. Διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία και μόνο κατ’ εντολή του. Με τις παραγράφους 2 και 3 του ίδιου άρθρου ορίζονται οι υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας για την επιλογή προσώπων με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα, παρέχοντα επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου (παρ. 2) και για την λήψη κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέσων για την ασφάλεια των δεδομένων κ.λ.π. (παρ. 3), ενώ με την παρ. 4 ορίζεται "Αν η επεξεργασία διεξάγεται για λογαριασμό του υπευθύνου από πρόσωπο μη εξαρτώμενο από αυτόν η σχετική ανάθεση γίνεται υποχρεωτικά εγγράφως". Η ανάθεση προβλέπει υποχρεωτικά ότι ο ενεργών την επεξεργασία τη διεξάγει μόνον κατ’ εντολή του υπευθύνου και ότι οι λοιπές υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου βαρύνουν αναλόγως και αυτόν.
Με το άρθρο 11 παρ. 1 ορίζεται ότι "ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να ενημερώνει, με τρόπο πρόσφορο και σαφή το υποκείμενο για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία : … 
β) το σκοπό της επεξεργασίας, 
γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων" και με την παρ. 2 του εν λόγω άρθρου ορίζεται ότι "εάν κατά τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί την συνδρομή του υποκειμένου, οφείλει να το ενημερώνει ειδικώς και εγγράφως για τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και για τα δικαιώματα του, σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 του παρόντος νόμου ...",ενώ με την παρ. 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι "εάν τα δεδομένα ανακοινώνονται σε τρίτους το υποκείμενο ενημερώνεται για την ανακοίνωση πριν από αυτούς".
Με το άρθρο 23 παρ. 1 ορίζεται ότι "φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που κατά παράβαση του παρόντος νόμου προκαλεί περιουσιακή βλάβη, υποχρεούται σε αποζημίωση. Αν προκάλεσε ηθική βλάβη υποχρεούται σε χρηματική ικανοποίηση.
Η ευθύνη υπάρχει και όταν ο υπόχρεος όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα να επέλθει βλάβη σε άλλον".
Με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι
"Η κατά το άρθρο 932 Α.Κ. χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για παράβαση του παρόντος νόμου ορίζεται κατ` ελάχιστον στο ποσό των 2.000.000 δραχμών, εκτός εάν ζητήθηκε από τον ενάγοντα μικρότερο ποσό ή η παράβαση οφείλεται σε αμέλεια.
Η χρηματική αυτή ικανοποίηση επιδικάζεται ανεξαρτήτως από την αιτούμενη αποζημίωση για περιουσιακή βλάβη".
Από τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι η ρύθμιση του ν.2472/1997
συμπληρώνει το προϋπάρχον αυτού νομικό πλαίσιο (άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 9 παρ. 1 εδ. 2 και 19 του Συντάγματος, άρθρο 57 του Α.Κ. κ.λ.π.),
συγκεκριμενοποιεί τον ευρύτερο κανόνα προστασίας της προσωπικότητας του άρθρου 57 του Α.Κ. και
διευρύνει την έννοια των παράνομων προσβολών της προσωπικότητας σε σχέση με το άρθρο 57 Α.Κ.,
ώστε να θεωρείται - κατ` αρχήν - απαγορευμένη κάθε επέμβαση στα προσωπικά δεδομένα άλλου (ευμενή ή δυσμενή), χωρίς την τήρηση ορισμένων διατυπώσεων που τάσσονται από τις διατάξεις του νόμου (βλ. μελέτη Μιχ. Σταθόπουλου σε ΝοΒ τόμος 48 σελ. 1-19).
Έτσι ο ν.2472/1997 απαγορεύει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φυσικού προσώπου, όταν γίνεται, πλην άλλων περιπτώσεων και χωρίς την προηγουμένη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων, δικαίωμα που προστατεύεται αυτοτελώς αλλά αποτελεί και την προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης του υποκειμένου των δεδομένων (βλ. εισηγ. Εκθεση ν. 2472/1997 στο ΝοΒ 1997 σλ. 505).
Σύμφωνα δε, με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει -μετά τη συλλογή των σχετικών δεδομένων και πριν από τη διαβίβαση τους σε τρίτους - να ενημερώνει για τη συλλογή και διαβίβαση τα υποκείμενα των δεδομένων, μεταξύ άλλων και για τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων του (είτε πρόκειται για αποδέκτες στους οποίους προβλέπεται η μεταβίβαση των δεδομένων ήδη από το στάδιο της συλλογής, είτε πρόκειται για αποδέκτες που προστέθηκαν αργότερα).
Η σχετική ενημέρωση πρέπει να γίνεται το αργότερο πριν από την μετάδοση των προσωπικών δεδομένων στους αποδέκτες-τρίτους.
Εξάλλου, ο τρίτος-αποδέκτης ο οποίος κατά τον ν.2472/1997 (άρθρο 2 παρ. δ) ασκεί και αυτός επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οφείλει μόλις έλθει σε πρώτη επαφή με το υποκείμενο των δεδομένων να το ενημερώσει εγγράφως για την πρόθεση του να κάνει χρήση των δεδομένων του, για τον σκοπό της χρήσης και για τον υπεύθυνο επεξεργασίας αυτών, από το αρχείο του οποίου θα γίνει η άντληση των δεδομένων (σύμφωνα με τις με αρ. 050/20-1-2000 και 109/31-3-1999 Αποφάσεις της Αρχής).
Τέλος, εάν στο υποκείμενο των δεδομένων έχει προκληθεί ηθική βλάβη από πράξεις του υπευθύνου επεξεργασίας και του αποδέκτη αυτών (ή των οργάνων τους) κατά παράβαση των διατάξεων του ν.2472/1997 (παράνομα) και όταν αυτοί όφειλαν να γνωρίζουν την πιθανότητα επέλευσης της βλάβης, τότε παρέχεται στον πρώτο η κατά το άρθρο 932 Α.Κ. αξίωση χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική του βλάβη, η οποία ορίζεται κατ` ελάχιστο όριο στο ποσό των 2.000.000 δρχ. (ή 5.869,61 ευρώ), εκτός αν ζητήθηκε μικρότερο ποσό ή η παράβαση που προκάλεσε την ηθική βλάβη οφείλεται σε αμέλεια (βλ. ΕφΑθ 3833/2003 Τρ. Νομ. Πλ. ΝΟΜΟΣ).
Η ευθύνη εξ άλλου του προκαλούντος ηθική βλάβη στο υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, για χρηματική ικανοποίηση του τελευταίου είναι νόθος αντικειμενική και προϋποθέτει συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) που παραβιάζει τις διατάξεις του ν.2472/1997 ή (και) των κατ` εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων της Αρχής,
β) ηθική βλάβη
γ) αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της συμπεριφοράς και της ηθικής βλάβης και
δ) υπαιτιότητα, ήτοι γνώση ή υπαίτια άγνοια, αφενός των περιστατικών που συνιστούν την παράβαση και αφετέρου τής πιθανότητας να επέλθει η ηθική βλάβη.
Η ύπαρξη υπαιτιότητας τεκμαίρεται και ως εκ τούτου ο προκαλών του, έχει το βάρος να αποδείξει ότι ανυπαιτίως αγνοούσε τα θεμελιωτικά του πταίσματος του πραγματικά γεγονότα (Α.Π. 1923/2006, Τρ. Νομ. Πλ. ΝΟΜΟΣ).
Όλα τα παραπάνω έχουν νομολογηθεί με την 2887/2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
Β. Επειδή, εσείς δια πράξεων ή/και παραλείψεών σας φέρεστε να έχετε διαβιβάσει προσωπικά μου δεδομένα σε άγνωστο κύκλο ανθρώπων, αν και δεν έχετε τέτοιο δικαίωμα και ήδη με την παρούσα μου αρνούμαι ρητώς να σας το χορηγήσω ή/και να συναινέσω στην άσκησή του υφ’ Υμών.
Επειδή, ήδη, με τις αλλεπάλληλες τηλεφωνικές και εξώδικες οχλήσεις σας, έχετε δημιουργήσει αφόρητη ψυχολογική κατάσταση, ενδοοικογενειακά προβλήματα και προβλήματα υγείας, καθώς προσπαθείτε δια της ασκήσεως κάθε μορφής βίας να με αναγκάσετε εν τοις πράγμασι να υπαναχωρήσω από τις ένδικες αξιώσεις μου, γεγονός το οποίο ουδόλως επιθυμώ και ήδη αποκρούω.
Επειδή, περαιτέρω, εσείς δια των νομίμων εκπροσώπων και προστηθέντων Σας ευθύνεστε αποκλειστικώς και κατά πλήρη υπαιτιότητα για την διαμορφωθείσα αυτή αφόρητη κατάσταση.
Επειδή, απαγορεύεται η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, παρά μόνο τηρουμένων των όρων του Νόμου.
Επειδή, ουδέποτε και με κανέναν τρόπο δεν ενημερώθηκα, για την διαβίβαση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
Επειδή, ουδέποτε συναίνεσα σε τέτοια ενέργεια, δηλαδή σε ενέργεια διαθέσεως και διαχειρίσεως των προσωπικών μου δεδομένων από τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ρητά ή σιωπηρά και ήδη Σας δηλώνω ότι τέτοια διαβίβαση και διαχείριση με βρίσκει κάθετα αντίθετη.
Επειδή, η ενημέρωση αυτή πρέπει να γίνεται το αργότερο πριν από την μετάδοση των προσωπικών δεδομένων στους αποδέκτες-τρίτους.
Επειδή, καμιά εκ των ανωτέρω νομικών επιταγών Εσείς δεν τηρήσατε.
Επειδή, εξ αυτής της αιτίας και της όλως παράνομης συμπεριφοράς Σας, δύναμαι να έχω υποστεί ηθική βλάβη και προσβολή της προσωπικότητάς μου, τις οποίες ρητά επιφυλάσσομαι να αποδείξω και την αποκατάσταση των οποίων επιφυλάσσομαι να αξιώσω ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου.
Επειδή, συνεπώς, δυνάμει των ανωτέρω και από της λήψεως της παρούσας είναι απαράδεκτη και ουσία αβάσιμη οποιαδήποτε όχληση απευθύνετε προς εμένα, προφορικώς, τηλεφωνικώς, εξωδίκως και γραπτώς, προκειμένου για την υπενθύμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών μου προς την Τράπεζά Σας, ενόψει της ιδρύσεως της εκκρεμοδικίας.
Επειδή, επομένως κάθε όχλησή σας συνιστά καταχρηστική άσκηση δικαιώματος.
Επειδή, άλλως, κάθε τέτοια όχληση ήδη μου προκαλεί βλάβη κατά τις σχετικές διατάξεις του 914επ και 52 ΑΚ, μη αποκλειομένης περαιτέρω ποινικής ευθύνης των υπευθύνων, αιτίες για τις οποίες ρητώς επιφυλάσσομαι να επιδιώξω την ικανοποίηση κάθε θετικής, αποθετικής και ηθικής μου βλάβης ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.
Επειδή, εξάλλου και σε περίπτωση μη συμμορφώσεώς σας με την παρούσα δήλωσή μου, προτίθεμαι να προσφύγω στη Δικαιοσύνη προκειμένου για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης, με την λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος της Τράπεζάς σας και την συνακόλουθη αυτής λήψη προσωρινής διαταγής του αρμοδίου Δικαστηρίου.
Επειδή, άλλως και επικουρικώς, κατά τη συνομολόγηση των ανωτέρω δανειακών συμβάσεων, υπέγραψα συμβάσεις περιέχουσες Γενικούς Όρους Συναλλαγών, η εγκυρότητα ή ακυρότητα των οποίων κρίνεται από τα Δικαστήρια της ουσίας.
Επειδή, εκ της ως άνω επικουρικά προβαλλομένης βάσης, ήδη εγώ, θεωρώ προϊόν παράνομης, άλλως άκυρης ως καταχρηστικής συμπεριφοράς σας την θέση της υπογραφής μου επί των ενδίκων δανειακών συμβάσεων. 
Επειδή, πληρεξούσιο και αντίκλητό μου διορίζω τ… ……………………, κάτοικο ……………………., οδός ………………………., αριθμός ……, (τηλ……………………………., 69……………….), προς τον οποίο και μόνο μπορείτε να κοινοποιείτε/επιδίδετε κάθε έγγραφη όχληση καθώς και προς αυτόν να απευθύνετε κάθε τηλεφωνική Σας κλήση, μη θεωρουμένων αυτών ως νομίμων αλλά στο πλαίσιο του ζήλου Σας, προκειμένου να «ενημερώσετε» περί των ληξιπροθέσμων οφειλών μου, στις οποίες ήδη σας έχω γνωρίσει προσηκόντως ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, έστω και μη ρητώς αναφερομένου στο σώμα της παρούσας
ΣΑΣ ΚΑΛΩ
1. Όπως, από τη λήψη της παρούσας, παύσετε αμέσως και απολύτως οποιαδήποτε ενέργεια όχλησης προς εμένα καθ’ οιονδήποτε τρόπο, οποτεδήποτε από της λήψεως της παρούσας και για το μέλλον,
2. Όπως παύσετε αμέσως και απολύτως οποιαδήποτε ενέργεια διάθεσης των προσωπικών μου δεδομένων, που άπτονται του τραπεζικού μου απορρήτου, σε κάθε τρίτο (φυσικό η νομικό) πρόσωπο.
3. Όπως, από τη λήψη της παρούσας, παύσετε αμέσως και απολύτως οποιαδήποτε ενέργεια διαχείρισης των προσωπικών μου δεδομένων που άπτονται του τραπεζικού μου απορρήτου από τρίτο (φυσικό η νομικό) πρόσωπο, στο οποίο Εσείς εγχειρίσατε τα στοιχεία αυτά.
4. Όπως, από τη λήψη της παρούσας, ενημερώσετε εγγράφως τον πληρεξούσιο και ήδη αντίκλητο δικηγόρο μου, για τις ενέργειές Σας αυτές και να του χορηγήσετε αντίγραφα όλων των αναθέσεών Σας αλλά και των ανακλητικών Σας πράξεων, προς τρίτα (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα με τις οποίες καταστήσατε τα τρίτα αυτά πρόσωπα, γνώστες ευαίσθητων προσωπικών μου δεδομένων, που άπτονται του τραπεζικού μου απορρήτου.
5. Όπως, από τη λήψη της παρούσας, ενημερώσετε εγγράφως τον πληρεξούσιο και ήδη αντίκλητο δικηγόρο μου, πότε, διατέθηκαν ευαίσθητα προσωπικά μου δεδομένα που άπτονται του τραπεζικού μου απορρήτου και σε ποια (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα.
6. Όπως, από τη λήψη της παρούσας, ενημερώσετε εγγράφως τον πληρεξούσιο και ήδη αντίκλητο δικηγόρο μου, ποια (φυσικά ή νομικά) τρίτα πρόσωπα έλαβαν γνώση ευαίσθητων προσωπικών μου δεδομένων που άπτονται του τραπεζικού μου απορρήτου.
7. Όπως, από τη λήψη της παρούσας, ενημερώσετε εγγράφως τον πληρεξούσιο και ήδη αντίκλητο δικηγόρο μου, με ποια διαδικασία, με απόφαση τίνος και από ποιον διατέθηκαν προς τρίτους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ευαίσθητα προσωπικά μου δεδομένα, που άπτονται του τραπεζικού μου απορρήτου.
8. Όπως, από τη λήψη της παρούσας, ενημερώσετε εγγράφως τον πληρεξούσιο και ήδη αντίκλητο δικηγόρο μου, ποιες εγγυήσεις και όροι ασφαλείας τηρήθηκαν από την Τράπεζά Σας, για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών μου δεδομένων και ιδίως, για τη διασφάλιση του τραπεζικού μου απορρήτου.
9. Όπως, από τη λήψη της παρούσας, παύσετε οποιαδήποτε όχληση προς την εξωδίκως δηλούσα, για όσους λόγους αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.
…………………, ……/……/201..
… εξωδίκως δηλ…......
ν.2472/1997 Εισπρακτικές Αγωγή Ηθική Βλάβη Σ 2 Σ 9 Σ 19 ΑΚ 57 Προσβολή Προσωπικότητας ΑΚ 932
Αγωγή Εισπρακτικές Ηθική Βλάβη ν.2472/1997 Προσβολή Προσωπικότητας Σ 19 Σ 2 Σ 9 Χρημ Ικαν Ηθ Βλάβ 


Share this