the people came to believe the priests and kings childish afterlife stories ...

μετάφραση ... οι άνθρωποι με το καιρό πίστεψαν τις παιδικές ιστορίες ιερέων και βασιλιάδων περί μεταθανάτιας ζωής ... 

... η ως άνω φράση που αποτελεί το κλείσιμο της εργασίας του Δημήτριου Τριμιτζόπουλου ...... συμπεριλαμβάνει τρεις λεξούλες ιδιαίτερης σημασίας ... α. πίστευε ... β. παιδιάστικες ... γ. μεταθανάτιες ...

... πάνω σε αυτές τις τρεις λεξούλες το 'ομορφότερο' διπολάκι ... άνακτες ή 'αριστό'-κρατούντες και ποιμένες ή 'αγκιο'-πατέρες ... έκτισαν την ποσειδωνοτρικυμία ...

... ανακτάκια της πλάκας όπως ο αρχαιο-εεελ-μπέεε καλόπουλος ανέλαβαν την αποβλάκωση των εεελ-μπεεε και 'αγκιο'-πατέρες τρισχειρίστου επιπέδου πουλάνε ανάσταση νεκρών άνευ εισαγωγικών ...

...
...

... για το πόσα έχουν γραφτεί για την λεξούλα ... πίστευε ... με ... κόμμα ... χωρίς κόμμα ... ή ... χωρίς ή ... και ... χωρίς και ... κλπ δεν νομίζω ότι χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης ... απλά θα προσθέσω μία φρασούλα του χατζηαβάτη Νίτσε ...


... έτσι ώστε να είναι πιο ευκολοχώνευτη η πηγή της φράσης που ο άλλος χατζηαβάτης καλόπουλος αποδίδει στον 'χριστιανισμό' των αγκιο'πατέρων' ...

ταραμομπουμπρωτύτερα...

... ἀδύνατον οὖν θεῶν παισὶν ἀπιστεῖν, καίπερ ἄνευ τε εἰκότων καὶ ἀναγκαίων ἀποδείξεων λέγουσιν, ἀλλ' ὡς οἰκεῖα φασκόντων ἀπαγγέλλειν ἑπομένους τῷ νόμῳ πιστευτέον ...

μετάφραση ...

... αδύνατον λοιπόν να μη πιστεύωμεν εις τα τέκνα των Θεών, ει και άνευ αποδείξεων πιθανών ή αναγκαίων ομιλούσιν. Αλλ' επειδή λέγουσιν ότι τα διηγούνται ως οικογενειακά πράγματα, ημείς υπακούοντες εις τον νόμον πρέπει να τα πιστεύωμεν...

... ντεν γνωρίζω αν ο γράφων του χωρίου μιλά για τον νόμο της τορά ... αλλά σίγουρα γκνωρίζω ότι εντώ ντεν χρήζουν αναλύσεως ... τα κόμματα ... τα ή ... τα και ... κλπ ... ντιότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα στο μυαλό του μέγιστου πιλοσόφου των μπέεε-ελλλ πλατωνο-τρικυμιασμένου ... αφού το ως άνω χωρίο αποτελεί μέρος του Τίμαιου (ζυγισμένα - στοιχισμένα link όπως κάθε φορά για να μην μου κουράζεστε από το ψάξιμο ... 40e) ... όπου βέβαια έχει ήδη αναλυθεί ... το ... παιδιάστικες (22b) ...

... για να μην απλώνω σεντόνια ... η αποβλάκωση του καλόπουλου που ξεκίνησε από τον μπέεε-πλάτων συνεχίστηκε από τους αγκιο'πατέρες' που δεν έτυχε να μελετήσουν τον Λόγο του Θεού - Ευαγγέλια ... για αυτό και δεν μπορέσαν ... όπως ο μπέεε-νιτσε ... να βρουν τα ΟΡΘΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ... που όχι μόνο βρήκε αλλά εξήγησε και την προέλευσή τους ο Δημήτριος Τριμιτζόπουλος στην ως άνω αναφερθείσα εργασία του ...


Ματθ 8.22
ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.
Αλλά ο Ιησούς του λέει: «Ακολούθα με και άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς».

Ιωαν 8.21
Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.
Είπε λοιπόν πάλι σ’ αυτούς: «Εγώ πηγαίνω και θα με ζητήσετε, αλλά θα πεθάνετε μέσα στην αμαρτία σας. Όπου εγώ πηγαίνω, εσείς δε δύναστε να έρθετε».

Ματθ 22.32
ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ ὁ Θεὸς ᾿Ισαὰκ καὶ ὁ Θεὸς ᾿Ιακώβ; οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων.
Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ; Δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών».

... τώρα αν συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση θανάτου μέσα στην αμαρτία ... και ότι επίσης δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση που μπορεί να θάβεται νεκρός από άλλο νεκρό (παρεκτός τις χαζοταινίες για μικρά παιδιά) ...

ας προσθέσω ένα μικρό λιθαράκι στην ξε-αποβλάκωση της 'ανάστασης' ...

... πρώτη φράση της 'πυραμίδας' του Pepi II ...


... σε ελεύθερη μετάφραση ... 'ξύπνα-σήκω-κόψε το σανό-αναστήσου' (ζούμπερο) για όνομα ΧΡΣ και στάσου απέναντι στο κακό...