Ρε μπας και ο Ησαΐας από την ΑΓΑΜΙΑ και τον ΑΚΡΑΤΟ ΟΙΝΟ να μπέρδεψε το Σιών με το Ελλαντιστάν...

Ησ. 3,8..  Και τώρα ήλθεν ο καιρός να ταπεινωθή το ψευδές μεγαλείον αυτών ...

Ησ. 3,12  ...οι άρχοντές σου ως σκληροί και πιεστικοί εισπράκτορες σας καταληστεύουν, και αυτοί απαιτούν από σας εισφοράς και δώρα...Ησ. 3,14 ...Διατί η αρπαγείσα περιουσία των πτωχών ευρίσκεται υπό την κατοχήν σας εις τα σπίτια σας;;;

Ησ. 3,24 ...αντί των χρυσών στολισμάτων της κεφαλής σου θα απόκτησης φαλάκραν..Ησ. 5,4 ... Εκείνη δε (μάλλον εννοεί την γκνωστή χώρα του Ελλαντιστάν) έκαμεν αγκάθια...

Ησ. 5,7 ... Επερίμενα από αυτήν να καρποφορήση δικαιοσύνην και αρετήν, αυτή όμως έκαμε παρανομίαν και όχι δικαιοσύνην, με αποτέλεσμα να ακούεται εκεί κραυγή αδικουμένων ...

Ντικαστάκια ακούτε??? ή είστε απασχολημένα στο σύρσιμο της Γενέσεως πετώντας το 388 του Α.Κ. στον κάλαθο των αχρήστων για τα ζααααααααα που δεν γνωρίζουν από ... pacta SERVANDA

Ησ. 5,14 Ηυφράνθη η ψυχή του Άδου (ωωωωωώ ναι μετά το 5,14 είναι σίγκουρο ότι  μπερντεύτηκε το Ησαία... ο Άδης βάσει των "πολυντιαβασμένων Εθνικών" σίγκουρα βρίσκεται στο Ελλαντιστάν και όχι στο Σιών)

Ησ. 5,23 Αλλοίμονον εις εκείνους, οι οποίοι κηρύσσουν τον ασεβή και ένοχον ως αθώον, διότι έλαβον δώρα, και έτσι αφαιρούν και καταπατούν το δίκαιο..