Γράψε και εσύ μια βλακεία - και που ξέρεις ...

μπορεί ... αν είσαι καλός στο έρπειν ... να σε ξεχωρίσουν οι πρεσβύτεροι νταβατζήδες σου μέσα από τα άλλα ερπετά ...

... που γράφουν τις ίδιες μπούρδες με εσένα (1) (2)...

...περί διδαχής του Χριστού για υπακοή των παιδιών προς τους γονείς ...

... ερμηνεύοντας αυθαίρετα το κατ' Ιωάννη 2:4 ...

...λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου ...

... και κάνοντας χρήση κείμενα άσχετα με τον Λόγο του Θεού (Ιώβ - Ψαλμούς - Σοφία Σειράχ - προς Ρωμαίους) ...

... επιλέγουν να "αγνοούν" το πολύ απλά διατυπωμένο ...

Ματθ 12.46
῎Ετι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις ἰδοὺ ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω, ζητοῦντες λαλῆσαι αὐτῷ.

Ματθ 12.47
εἶπε δέ τις αὐτῷ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω ζητοῦντές σε ἰδεῖν.

Ματθ 12.48
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ λέγοντι αὐτῷ· τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου;

Ματθ 12.49
καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔφη· ἰδοὺ ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου·

Ματθ 12.50 ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός μου ἀδελφός καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.


Ενώ ακόμη αυτός μιλούσε στα πλήθη, ιδού, η μητέρα και οι αδελφοί του είχαν σταθεί έξω, ζητώντας να του μιλήσουν.


Είπε τότε κάποιος σ’ αυτόν: «Ιδού, η μητέρα σου και οι αδελφοί σου έξω έχουν σταθεί ζητώντας να σου μιλήσουν».

Εκείνος αποκρίθηκε και είπε σ’ αυτόν που του το έλεγε: «Ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι είναι οι αδελφοί μου;»


Και αφού εξέτεινε το χέρι του πάνω στους μαθητές του, είπε: «Ιδού η μητέρα μου και οι αδελφοί μου.

Γιατί όποιος κι αν κάνει το θέλημα του Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς, αυτός μου είναι αδελφός και αδελφή και μητέρα».


και άντε μετά συνέχισε να συκοφαντείς τους νέους που διασκεδάζουν τις ζωές τους ... έστω και με λίγα ... αφού οι νταβατζήδες σου που πέρασαν και δεν κατάλαβαν ... ρήμαξαν κυριολεκτικά τις προοπτικές τους ...

μπεεεεεεεεεέ ορτοντοξάκια της πλάκας και του έρπειν .... 

... μία ερωτησούλα που χωρεί μονολεκτικής απάντησης ...


...είθιστε η δια της υπακοής επίκληση (κατ' Ιωάννη 2:4) της ... μήτηρ ... ως ... γύναι;;;

και για τα τυχόν αμετανόητα ... μπιτ  ... παπατζόπαιδα ... extra βοήθεια στο ... Υ.Γ. 
---------------------------------------------------------
Σχετικά

(1)


(2)... μία απλή αναζήτηση ... και τα δύο πρόσφατα αναρτημένα σχετικά ... αυξάνονται σε χιλιάδες ... 

... αφού η γνωστή ρήση ... η επανάληψη είναι μήτηρ μαθήσεως ...

...έχει μεταλλαχτεί από τα παπατζάκια όλων των ιντεολογιών ... 

...η επαναλαμβανόμενη πλύση εγκεφάλων είναι μήτηρ αποβλάκωσης ...