να ιβρώ του ζευς τον κεραυνό ... μπας και σταματήσουν τα ντουλοχριστιανά και τα ελχανάκια να τρώνε το σανό περί συνομιλίας των "θεών" με τους εκλεκτούς Μωυσοδιομήδηδες ....

αλλά ντυστυχώς οι "μάγισσες" ντεν ... αφού οι ντυνατότητες τους ντεν ξεπερνούν κατά πολύ το νοητικό επίπεντο του μπεεεεαριστοτέλη ... της επίπεντης και ακούνητης γαίας κέντρου του σύμπαντος... 


εεεεεεέ και φυσικά τα ιερατεία πως να χάσουν την ευκαιρία που ο "έλλην φιλόσοφος" και φανατικός υπέρμαχος της δουλείας τους έκανε πάσα ...

ἀνάγκη δὴ πρῶτον συνδυάζεσθαι τοὺς ἄνευ ἀλλήλων μὴ δυναμένους εἶναι, οἷον θῆλυ μὲν καἄῤῥεν τῆς γενέσεως ἕνεκεν (καὶ τοῦτο οὐκ ἐκ προαιρέσεως, ἀλλ’ ὥσπερ καἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις καὶ φυτοῖς φυσικὸν τἐφίεσθαι, [30] οἷον αὐτό, τοιοῦτον καταλιπεῖν ἕτερον), ἄρχον δὲ καἀρχόμενον φύσει, διὰ τὴν σωτηρίαν. τὸ μὲν γὰρ δυνάμενον τῇ διανοίᾳ προορᾶν ἄρχον φύσει καὶ δεσπόζον φύσει, τὸ δὲ δυνάμενον τῷ σώματι ταῦτα πονεῖν ἀρχόμενον καὶ φύσει δοῦλον· διὸ δεσπότῃ καὶ δούλῳ ταὐτὸ συμφέρει ...

επεξήγηση από την "παιδαγωγική" του αριστοτελείου Θεσσαλονίκης


... η "τέλεια" του "αρίστου" θεώρηση περί γεωκεντρικού σύμπαντος => ακινησία της γης => κινούμενοι αστέρες => ταμάμ για τα ιερατεία αφού ως γκνωστόν οι αστερισμοί που "εκινούντο" λατρεύονταν ως θεοί στην αρχαιότητα ... προκατάληψη και δεισιδαιμονία στο full ... από παπατζοπυθιοπιθήκους που το έπαιζαν προφήτες με την γνώση της αστρονομίας ...
...που ήλθε στο ελχανιστάν κατά τον άλλο "διαφωτιστή" μπεεεεεπλάτωνα από τους "βαρβάρους" οι οποίοι λόγω "αγάπης" την παρέδωσαν ... χωρίς? να κάτσουν στο σβέρκο των εεελλπολιτισμένων των 9000 ετών... 
...που όπως και τότε έτσι και σήμερα ντεν γκνωρίζουν καν πως ... και τι ... μετριόταν ως έτος στην αρχαιότητα ... 
...έτσι και με παρόμοιο τρόπο ...χωρίς να ελέγχουν το σανό των αμπελοφιλοσοφιών με το οποίο (συσ)σιτίζονται... ντιαφημίζουν την "αξία" του ... 
...συνεισφέροντας στο πνευματικό έργκο των "αγκίων" αυτοευνουχισμένων => "αγάμητων" παισοπατέρων ....  

Ματθ 19.10  λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου 
μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι....
....
Ματθ 19.12 κα εσν ενοχοι οτινες ενοχισαν αυτος 

 — Εκείνοι τους οποίους μας διηγούνται ο Ησίοδος και ο Όμηρος και οι άλλοι ποιηταί· διότι αυτοί συνέθετον και εξακολουθούν να συνθέτουν προς τέρψιν των ανθρώπων μύθους ψευδείς. — Ποίους μύθους; και τι έχεις να τους κατηγορήσης μ' αυτά που λέγεις; — Εκείνο που αξίζει πρώτα πρώτα και παρά κάθε άλλο να ακούση ένας, που δεν γνωρίζει καν να λέγη εύμορφα ψεύματα. — Τι θέλεις να ειπής; Όταν δεν απεικονίζη τις επιτυχώς, και όπως πραγματικώς είναι, τους θεούς και τους ήρωας, καθώς έξαφνα ένας ζωγράφος ο οποίος δεν αποδίδει την ομοιότητα του απεικονιζομένου προσώπου. — Δικαία βεβαίως θα ήτο αυτή η κατηγορία, αλλά πώς και κατά τι εφαρμόζεται εις τους ποιητάς; — Εν πρώτοις, δεν είναι από τα μεγαλύτερα και βαρύτερα ψεύματα που ημπορούν να γίνουν εκείνα που διηγείται ο Ησίοδος, ότι έκαμε τάχα ο Ουρανός, και πώς πάλιν τον εξεδικήθη ο Κρόνος; τα όσα δε έκαμεν ο τελευταίος ούτος προς τον υιόν του και όσα ακολούθως έπαθεν υπ' αυτού, και αληθινά ακόμη αν ήσαν, νομίζω ότι δεν έπρεπε να λέγωνται τόσον εύκολα προς νέους εστερημένους κρίσεως· εάν δε ήτο ανάγκη οπωσδήποτε να γίνεται λόγος περί αυτών, να τα ακούουν ολίγιστοι μόνον εν κρυπτώ και υπό αυστηροτάτην εχεμύθειαν, και κατόπιν θυσίας όχι πλέον χοίρου αλλά του πολυτιμοτάτου και σπανιωτάτου θύματος, διά να περιορίζεται εις όσον το δυνατόν ολιγίστους ο αριθμός των ακουόντων. — 

α ρε μέγκα πλάτων ... με την ποσειδωνοτρικυμία σου που ως γκνωστόν προκαλεί συννεφειά στα εγκεφαλικά κύτταρα των "ευγνωμόνων" Πελασγών ... εν αντιθέσει με τους "βαρβάρους" που λόγω ξαστεριάς σου έδωσαν ... χωρίς επικύψεις? ... έτοιμους τους νόμους του Ύψιστου ... ήτοι την Αστρονομία και όλα τα συνεπακόλουθά της ... μαθηματικά κλπ...

Ας δεχθώμεν δε ότι είναι μία του ηλίου και άλλη μία του εωσφόρου και η τρίτη όσον μεν διά το όνομά της δεν ημπορούμεν να το ειπούμεν, διότι δεν είναι γνωστόν, εις τούτο δε πταίει ο πρώτος παρατηρητής αυτών, ο οποίος ήτο βάρβαρος. Διότι βεβαίως κάποιος παλαιός τόπος ανέθρεψε τους πρώτους εννοήσαντας αυτά τα ζητήματα ένεκα του ωραίου θερινού κλίματός του, (14) οποίον αληθώς έχει η Αίγυπτος και η Συρία, διότι εκεί ημπορούμεν να ειπούμεν ότι έβλεπαν ολοφάνερα πάντοτε τους αστέρας, επειδή οι κάτοικοι εκεί ήσαν πάντοτε εις μέρος της γης απηλλαγμένον από τα σύννεφα και τας βροχάς. Από εκεί δε και εις όλα τα άλλα μέρη και εδώ ήλθαν αυτά, εξακριβωθέντα με χρόνον πολυετή και άπειρον. Διά τούτο πρέπει με θάρρος αυτά να τα συμπεριλάβωμεν εις τους νόμους.

α ρε μέγκα πλάτων πόσο μπροστά ήσουν ... ποιος τσυριζοφίλης και πράσινα άλογα... πρώτος συ κατοχύρωσες στο ελχανιστάν ... το όσοι λιγκότεροι μαθαίνουν τόσο πιο πολλοί ντούλοι θα περιμένουν το Ύδωρ Ζων των αυτοευνουχισμένων "αγκίων" που θα λάμπουν ως "ήλιοι" δια της αγκωγής τους και της κλασσικής τους παιδείας...


οι λοιποί ... δια εκπαίδευσης ... βλέπε σκυλάκια ... στερημένοι του "Ύδατος" των "κατακλυσμών" ... ήτοι οι νέοι ...   απομπλάκωση ... και χανδρο-αρσενοθηλυκοβίζιτα... αρχαιοελληνική μου τέχνη κόσκινο ...

όσο ... για τα σπουνταγμένα ελχανάκια ... γρήγκορα στους αλλότριους ντεσποτάδες αφού ως γκνωστόν τα σπουνταγμένα ντουλάκια είναι ακριβά για το ελχανιστάν... υψηλόμισθοι "εεεελεπιστήμονες" αποκαλούνται και όχι "οικονομικοί μεταναστές" ... 

...όμως επειδή και το ελχανιστάν έχει τις ανάγκες του πρέπει να προσελκυστούν "πολίτες" προς αντικατάστασή τους ... 
...εξ ου και τα συσσίτια στους "απίστους" που δεν μπορούν όπως οι εναπομείναντες ελχαναίοι να επισκεφτούν τα συσσίτια των "αγκίων" της Εκκλησίας και να ακούσουν την θεράποντα κατήχησή τους περί υπακοής και υπομονής και περί του Υιού του Ανθρώπου που κααααάποια στιγμή θα πάψει να είναι χανοντούλος ... οπότε θα σταματήσει όπως οι "άγκιοι" να χρεώνεται με ΕΝΦΙΑ ... αφού κααααάποια στιγμή 

... ή οι "φωτισμένοι άγκιοι" θα τους λυτρώσουν από το θηρίον των τριών εξ ...που "ντεν μπόρεσαν" να βρούν εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια οι "φωτισμένοι" προκάτοχοι τους ... όπως ντεν μπόρεσαν και οι νυν "φωτισμένοι" να πράξουν για τους φτωχούς όσα έπραξαν για τα τομάρια τους ... 

...ή όπως προβλέπεται από τον Ματθαίο θα συνεχίζουν να παίζουν τις κουμπάρες για το "μικρόν" ακόμα διάστημα της μεγάλης θλίψης Ματθ. 24.15-24.26 ... μιας και η αλλαγή της ισημερίας κατά 1 μοίρα περίπου ανά 72 χρόνια θα φέρει τη γη στο Σημείο που ήταν προκαθορισμένο από τον Ύψιστο πολλές χιλιάδες χρονάκια πριν ... αφού ήδη την 23.09.2017 πέρασε από το Αποκ. 12,1... όπως είχε περάσει ...

από τον Ταύρο το 4000 π.Χ.  ... ζήτω the Bull - GU.AN.NA ή Apis.zeus (βλ και Άργος - Απία - Αργίτες)

Ο Γιλγαμές και ο Ενκιντού ... Θησέας... σκοτώνουν τον ταύρο – Μινώταυρο! 
Σουμεριακή σφραγίδα

από τον Κριό περίπου το 1866 π.Χ. ... αφού είχε διανύσει περίπου 29,6 μοίρες ... σφάξτε τον Ταύρο και ζήτω the Aries

τσεκούρι και μαχαίρι στο μινώταυρο - τσεκούρι και μαχαίρι και στην Πέλλα

από τους Ιχθύς περίπου το 68 π.Χ. ... αφού είχε διανύσει περίπου 24,9 μοίρες ... σφάξτε το Κριάρι ... και ζήτω τα ελφαρισαιοχριστιανά του μπεεεαριστοτελοδουλοδιδάσκαλου...

... και άντε ... στα 2018 μ.Χ. που έχει διανύσει 28,97 μοίρες και βγαίνει από τους Ιχθύς για να μπει στον Υδροχόο ... να καταλάβουν τα σανοφάγα ... 

...που είτε στήνονται στα τέσσερα εμπρός στους απατεωνοτραπεζοαυτοφοράκηδες ή σέρνονται όπως οι όφιδες πίσω από τους εκκλησιορεφερενδάριους ή πιάνονται κορόιδα από κάθε μπεεεεεαστρολογομάγο και μπεεεεεεπνευματικό που εκμεταλλεύεται τη δεισιδαιμονία την οποία συντήρησαν επί χιλιετίες οι στουρναροκουμπαροσιβυλλοπύθιες που προφήτευαν και έτσι και γιουβέτσι ...

...παρά το γεγονός ότι είχαν στην κατοχή τους και τα Ομηρικά Έπη και τον Λόγο του Θεού και την Αποκάλυψη... και παρά το γεγονός ότι ήταν από τότε γνωστό ότι οι παπατζοθεωρίες του μπεεεεΜιθρομπεεεΟρφέαμπεεεεεΤριςμπεεεμέγιστου περί κινούμενου μπεεεεApiHapiΙωΖευςκλπσαχλαρομπούρδων αποβλακώνουν τα σανοφάγα ...

...και τα κατευθύνουν στη μπεεεεεεΑδοΑνάσταση (Ματθ 22.32) του μπεεεεApiHapiΙωΖευς επειδή ο κάθε μπεεεεσαχλαρομπούρδας επανερχόταν στο νυχτερινό ουρανό όταν η γη διένυε κάποιες μοίρες ... 

...αντί να τα οδηγούν στη Βασιλεία των Ουρανών της Θείας Κοινωνίας κατόχου της Γνώσης και της Θείας Οικογένειας που ο Ύψιστος έχει προγράψει για τον Άνθρωπο ...

...καθόσον λοιπόν είναι βέβαιο ότι ... 

...τα μαθηματικά διαφέρουν από την παπατζοφιλοσοφία και από την προκάτοχό της ελλλπλατωνοσυννεφειά ... τόσο που ούτε ο "θαυματουργός" μπεεεεχριστόδουλος που ξέραινε χέρια και διακόρευσε τους ελχάνους, οι οποίοι συνεχίζουν ως ζαααααα να πιστεύουν στην αγκιότητα του, στα ευρωπαικά ντικαστήρια ...   https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58180%22]} ...κρίμα και δεν μου έρχεται ο κατάλληλος χαρακτηρισμός για αυτούς που θαυμάζουν τον διακορευστή τους... 


...το ίδιο βέβαιο είναι ότι ... 

...μόλις κλείσει ο κύκλος της Αποκάλυψης ... οι κουμπαροαυτοευνουχισμένοι "άγκιοι" με τα συν αυτώ "ευγενή" γιουσουφορεφερενδάκια ... θα πληρωθούν με το ίδιο νόμισμα με το οποίο πληρώνουν τους ανυποψίαστους Ανθρώπους όλες αυτές τις χιλιετίες... μιας και στα εγκλήματα του λευκού κολάρου - οικονομικά εγκλήματα η αναζήτηση ευθυνών ξεκινά από τη στιγμή που αυτά θα διαπιστωθούν ... 

... και πληρωμή με το ίδιο νόμισμα .... σημαίνει επιστροφή του υφαρπαγμένου πλούτου από την "ελληνο-ορθόδοξη" Ελευθέρα στις Μπαχάμες και απόδοσή του στους νόμιμους κατόχους του ... 

... αρκεί βέβαια και τα ντουλοχριστιανά και τα ελχανάκια να αντιληφθούν ότι το επαιτοσυσσίτιο βλάπτει σοβαρά στην "πτέρνα" ... 

...όπως προειδοποίησε ο Ύψιστος τους πάντες ... δια των Ομηρικών Επών αλλά και δια της Αγίας Γραφής (Γεν. 3,15 ) ... ... χωρίς ενδιαμέσους μπεεεεπιθηκοΠλατωνοΈρμηδιομηδοΜωυσέους προπομπούς των "πατέρων"... 
Τοιχογραφίες της Σίβυλλας της Ερυθραίας και του Πλάτωνος από 
την Τράπεζα της Μονής Μεγίστης Λαύρας - Φώτο skarlakidis.gr

...τώρα το πως τα έκανε πάσα ο Ύψιστος ... είναι μια άλλη ιστορία ... που ως είθισται βρίσκεται σε κάποιο μουσείο ... χωρίς βεβαίως βεβαίως να υπάρχει η επεξήγηση της ιστορικής συνέχειας και των "διδασκαλιών" ... που συνδέονται με τα "πέτρινα" εκθέματα ... 

...έτσι ώστε να καθίσταται λιγουλάκι δύσκολο να κεκράξουν οι λίθοι ... τώρα που οι "μπεεεπνευματικοί" του Λουκ 19.40 ... σιώπησαν επί των ορθών και επιδίδονται στη διανομή σανό ... 


Shabaka Stone on display in The British Museum. 
The stone measures 0.66 by 1.37 metres

Όλως τυχαίως πάνω σε αυτήν την Λίθινη Πλάκα αναφέρεται η Μεμφίτικη Θεολογία ...


... και επίσης όλως τυχαίως αποτελεί την αρχαιότερο εύρημα ... πάνω στο οποίο αναφέρεται για πρώτη φορά ... εξ όσων γνωρίζω ... η έννοια ... που επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές στην Αγία Γραφή ... 

... Υιός του Ανθρώπου ...


... η οποία λόγω της ιστορικής συνάφειας αναφέρεται και στην προφητεία της "Neferti" και ούτω καθεξής...


... και κάπως έτσι προκύπτει το ασφαλές συμπέρασμα ότι όλο και κάτι θα ήξεραν οι "πατέρες" ή οι "πρωκτονεοπλατωνιστές" όταν έγραφαν ... 
... καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι κεκράξονται ... 

...ευτυχώς ... βρέθηκαν κάποιοι "νεοβάρβαροι" όπως ο James Henry Breasted πρόσφατα και η Miriam Lichtheim στο παρελθόν ... που έχοντας κατανοήσει το Ιωάν 10.34 ... φρόντισαν να ερευνήσουν σε βάθος την προπομπό της "ελληνικής" Γραμμικής Β  ... 


... και κατά τα πρότυπα του Ματθ 25.27 ... 

..."ἔδει οὖν σε βαλεῖν τὸ ἀργύριόν μουτοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ" ... 

...που οι παπατζοπνευματικοί χρησιμοποιούν κατά κυριολεξία ... ενώ γνωρίζουν και σε κάθε περίπτωση όφειλαν να γνωρίζουν ότι ... το "αργύριον" του Ματθ. 25.27 είναι η Πνευματική διδασκαλία του Λόγου... την οποία αν δεν μπορούσαν να διαδώσουν όφειλαν να παραδώσουν τα ιμάτια και να πάνε να μαζεύουν χόρτα ... 

... έβαλαν το έργο τους στην Πνευματική Τράπεζα για να κομίσουν "τόκο" οι επόμενες γενιές ... 

...σε αντίθεση με τους "αριστοτελειοπαπατζοπνευματικούς" ...που συντηρούν δια μέσω της δεισιδαιμονίας τις γονυκλισίες και τα παραμύθια της γενικευμένης καταγωγής ... των εκατομμυρίων νεοελχάνων ... εκ των ολίγιστων σοβαρών της Αρχαίας Ελλάδας ... 

...τα οποία νομιμοποιούνται και δια της παρουσίας των λαμπρών αρχόντων όπως είναι ο Πρόεδρος της "Αρχαίας Δημοκρατίας" ... ...του ενός οβολού όπως χαρακτηριστικά καταγράφει ο Αριστοφάνης στο έργο Ἐκκλησιάζουσαι-300- "ὅσοι πρὸ τοῦ μέν, ἡνίκἔδει λαβεῖν ἐλθόντὀβολὸν μόνον, καθῆντο λαλοῦντες ἐν τοῖς στεφανώμασιν, νυνὶ δἐνοχλοῦσἄγαν" ... που σημαίνει ... Νά τους κοπάδι κουβαλιόνται, μα πριν, όντας πλερώνονταν ένα οβολό μονάχα, καθόνταν στην Αγορά και σαλιαρίζαν ...

... προκειμένου να συνεχίζουν να απομυζούν τα ελχαναοβολάκια ... ...με την αγαστή συνεργασία των "εχθρών" οβολοεεεελλλτρισχανακίων και αριστοτελοχριστιανοντούλων... 

...δια των ψυχίων που περισσεύουν από τη μασαμπούκα ... 

...που ως γκνωστόν βοηθά στη διάδοση κάθε νέου είδους πλατωνοσυννεφοθεωρίες ... 

...όπως το ότι οι απόγονοι των πιθήκων του τρισέρμου νταρβίνου ... ήταν σε θέση να βγουν από μόνοι τους από τα σπήλαια και να δημιουργούν από το τίποτα το σπουνταίο εελλ αλφάβητο της "εεεεελλγραμμική Β" ...


...βάσει του οποίου δημιούργησαν τα επιτεύγματα των "εικοσί οκτώ εκατομμυρίων ετών (28.000.000)" και βάλε ... 

...που όμως δυστυχώς εξαυλώθηκαν μαζί με τους εελλίθους ... καθότι οι ελλ όπως βεβαιώνει ο πλατωνοθύελλος γκνωρίστηκαν με τους "βαρβάρους" Αιγυπτιο-Βαβυλώνιους μόλις το "9000" π.Χ. ... 

... και ως εκ τούτου δεν γνώριζαν την "μέθοδο" της αδιαβροχοποίησης των "λίθων" ... βάσει της οποίας διασώζονται τα "βαρβαρικά" μνημεία από λίθους δυο τριών χιλιετηρίδων προ του πολιτισμένου κόσμου.  

για όσα ελχανάκια δεν δύνανται να διαβάσουν 
την προαιώνια μητρική τους ... manual ...

... άιντε σανοφάγα μου ... κράξτε όλα μαζί μπεεεεεεέ .... μετά μουσικής ...


... 
έως ότου να καλύψουν τα ελχανάκια τυχόν ελλείψεις στη γραμματική της μητρικής τους Γραμμικής Β ... έτσι ώστε να μας πιστοποιήσουν την μετάφραση του Δίσκου της Φαιστού που έχουν αναρτήσει οι "βάρβαροι" στο διαδίκτυο ...

 φώτο el.wikipedia.org πήλινος δίσκος με διάμετρο 15 εκατ.

...παρακαλούνται όσα ντουλοχριστιανά ντεν είναι σε θέση να μελετήσουν ... εξαιτίας των γαλλικών ... την απόφαση που εκδόθηκε εναντίον τους έπειτα από τις ενέργειες του μέγκαμπεεεεεηγετοχριστο.δούλου τους ... 

...να παρακολουθήσουν τους Θεούς ... όπως ο Ύψιστος στο Ιωάν. 10.34 αποκαλεί τους Ανθρώπους που ... είτε όπως ο αείμνηστος Τρίτσης αφήνουν "τόκους" για τις επόμενες γενιές ... είτε ο Συνταγματολόγος Γ. Κασσιμάτης συνεχίζουν να μοιράζουν "τόκους" και να λένε Αλήθειες παρά το γεγονός ότι οι ελχάνοι και τα ντουλοχριστιανά αρέσκονται στην εύκολη κριτική χωρίς να έχουν πάει στο καθρέπτη τους ...


... το ότι οι "άγκιοι" - αυτοευνουχισμένοι "πατέρες" επέτυχαν εκείνη την περίοδο να βγάλουν τα σανοφάγα στο δρόμο ... κερδίζοντας λίγο χρόνο προκειμένου να οργανώσουν τη μεγαλύτερη απάτη ...είναι μια ασήμαντη παράμετρος ...  μπροστά στο αποδεικτικό υλικό που υπάρχει χάριν του Αείμνηστου Τρίτση και του Γιώργου Κασσιμάτη...

όπως λέει και ο "φίλος" ydrohoos ... που αποτέλεσε την αφορμή για την αναζήτηση του υλικού της ανάρτησης ... από την ώρα που η τεχνολογία έκλεισε τον κύκλο της ... με το διαδίκτυο ... τέρμα η λήθη ... και όσοι αντέξουν ...

Πήγα σε μάγισσες σε χαρτορίχτρες ...

που δεν έχουν καταλάβει ούτε τα μπεεεεεεορτοντοξοχριστιανόπουλα που τρώνε το σανό των μπεεεεεεεεπατέρων

Ματθ 5.37
ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.
Ας είναι λοιπόν ο λόγος σας, ναι ναι, όχι όχι. 'Ο,τι είναι περισσότερο από αυτά προέρχεται από τον πονηρό.

Ματθ 6.13 
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ
Και μη μας φέρεις μέσα σε πειρασμό, αλλά σώσε μας από τον πονηρό.

Ομήρου Ιλιάδα Ε 250
Ε250 θῦνε διὰ προμάχων, μή πως φίλον ἦτορ ὀλέσσῃς.
τὸν δ᾿ ἄρ᾿ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης:


μή τι φόβον δ᾿ ἀγόρευ᾿, ἐπεὶ οὐδὲ σὲ πεισέμεν οἴω.
οὐ γάρ μοι γενναῖον ἀλυσκάζοντι μάχεσθαι

οὐδὲ καταπτώσσειν: ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν:


Ε255 ὀκνείω δ᾿ ἵππων ἐπιβαινέμεν, ἀλλὰ καὶ αὔτως
ἀντίον εἶμ᾿ αὐτῶν: τρεῖν μ᾿ οὐκ ἐᾷ Παλλὰς Ἀθήνη.


τούτω δ᾿ οὐ πάλιν αὖτις ἀποίσετον ὠκέες ἵπποι
ἄμφω ἀφ᾿ ἡμείων, εἴ γ᾿ οὖν ἕτερός γε φύγῃσιν.
ἄλλο δέ τοι ἐρέω...
μη μου χιμάς μέσ᾿ απ᾿ τους πρόμαχους, μη χάσεις τη ζωή σου.»
Τότε ο αντρειανός ταυροκοιτώντας τον του μίλησε 

 Διομήδης:
«Άδικα παν θαρρώ τα λόγια σου, παράτα τη φευγάλα!
Μάθε, να φεύγω εγώ απ᾿ τον πόλεμο δεν το 'χω γονικό 

μου,
μηδέ και να ζαρώνω᾿ μέσα μου το λέει η καρδιά μου 

ακόμα.
Δε θέλω ν᾿ ανεβώ στο αμάξι μου᾿ θα χτυπηθώ όπως 

είμαι'
στέκει η Αθηνά η Παλλάδα δίπλα μου, το φόβο μου αποδιώχνει.
Τα δυο γοργόποδά τους άλογα δε θα τους γύρουν πίσω
μακριά από μας, κι ακόμα αν ένας τους μπορέσει να 

ξεφύγει.
Κάποιο άλλο λόγο τώρα θα 'λεγα  .....


Ομήρου Ιλιάδα Ε 600


Ε600 ὣς τότε Τυδεί̈δης ἀνεχάζετο, εἶπέ τε λαῷ:

ὦ φίλοι οἷον δὴ θαυμάζομεν Ἕκτορα δῖον


αἰχμητήν τ᾿ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν:


τῷ δ᾿ αἰεὶ πάρα εἷς γε θεῶν, ὃς λοιγὸν ἀμύνει:


καὶ νῦν οἱ πάρα κεῖνος Ἄρης βροτῷ ἀνδρὶ ἐοικώς.


Ε605 ἀλλὰ πρὸς Τρῶας τετραμμένοι αἰὲν ὀπίσσω

εἴκετε, μηδὲ θεοῖς μενεαινέμεν ἶφι μάχεσθαι.

όμοια ο Διομήδης πίσω εγύρισε και λέει στους 
συντρόφους του:
« Φίλοι, γιατί μωροθαμάζουμε του αρχοντικού του 

Εχτόρου
τη μαστοριά στο κονταρόκρουσμα και το τρανό 

κουράγιο;
Κάποιος θεός τον παραστέκεται και τον γλιτώνει πάντα.
Και τώρα να τος, ο Άρης δίπλα του με ανθρώπου θώρι 

στέκει.
Ομπρός, και δίχως᾿ να γυρίσετε τις πλάτες για τραβάτε
πίσω σιγά
, και μη γυρεύετε με τους θεούς πολέμους.»


και μετά τα "ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣΠΟΥΔΑΓΜΕΝΑ" αρχαιολατρομπεεεεεεεέ πουλάνε στα αδιάβασταχριστιανομπεεεεεεέ το σανό περί φαρισαισμού.....

Και άντε μετά τα ΕλΔιομηδομπεεεεέ της μπεεεεεεΠαλλάδας να κατανοήσουν τον Λόγο του Θεού

Ησ. 3,8..  Και τώρα ήλθεν ο καιρός να ταπεινωθή το ψευδές μεγαλείον αυτών ...

Ησ. 3,12  ...οι άρχοντές σου ως σκληροί και πιεστικοί εισπράκτορες σας καταληστεύουν, και αυτοί απαιτούν από σας εισφοράς και δώρα...Ησ. 3,14 ...Διατί η αρπαγείσα περιουσία των πτωχών ευρίσκεται υπό την κατοχήν σας εις τα σπίτια σας;;;

Ησ. 3,24 ...αντί των χρυσών στολισμάτων της κεφαλής σου θα απόκτησης φαλάκραν..Ησ. 5,4 ... Εκείνη δε (μάλλον εννοεί την γκνωστή χώρα του Ελλαντιστάν) έκαμεν αγκάθια...

Ησ. 5,7 ... Επερίμενα από αυτήν να καρποφορήση δικαιοσύνην και αρετήν, αυτή όμως έκαμε παρανομίαν και όχι δικαιοσύνην, με αποτέλεσμα να ακούεται εκεί κραυγή αδικουμένων ...

Ντικαστάκια ακούτε??? ή είστε απασχολημένα στο σύρσιμο της Γενέσεως πετώντας το 388 του Α.Κ. στον κάλαθο των αχρήστων για τα ζααααααααα που δεν γνωρίζουν από ... pacta SERVANDA

Ησ. 5,14 Ηυφράνθη η ψυχή του Άδου (ωωωωωώ ναι μετά το 5,14 είναι σίγκουρο ότι  μπερντεύτηκε το Ησαία... ο Άδης βάσει των "πολυντιαβασμένων Εθνικών" σίγκουρα βρίσκεται στο Ελλαντιστάν και όχι στο Σιών)

Ησ. 5,23 Αλλοίμονον εις εκείνους, οι οποίοι κηρύσσουν τον ασεβή και ένοχον ως αθώον, διότι έλαβον δώρα, και έτσι αφαιρούν και καταπατούν το δίκαιο..

Ρε μπας και ο Ησαίας από την ΑΓΑΜΙΑ και τον ΑΚΡΑΤΟ ΟΙΝΟ να μπέρδεψε το Σιών με το Ελλαντιστάν...

εκτός των σχολικών παπαρολογιών ... έχουν μόνο οι "σοφοί" παπατζοπατέρες της κλασσικής παιδείας και της πανάρχαιας "ελληνικής" γλώσσας του Θεού ... κοινώς γνωστή ως mdw ntr ....

... μεγκάλο πράγμα το μελέτη ... όπως θα έλεγε και ο "Φίλος" ydrohoos.... για τους "πνευματικούς" που ως γνωστό σιτίζονται από τα δάνεια που παρανόμως χρεώνονται στους ... κατά αυτούς ... δούλους του Θεού ... 

... το προιόν - γκνώση ... ρευστοποίησαν οι "παπατζοπατέρες" και αναβαθμίστηκαν σε "ισόθεους" διανεμητές σανό και συσσιτίων στους δούλους - οικιακούς ..  

που με τη σειρά τους εκπαίδευσαν τα τέκνα τους στο έρπειν ... που με τη σειρά τους εξέλιξαν το έρπειν ... σε γονοπροσκυνήματα και σε χειροφιλήματα ...

προκειμένου να λάβουν θέση στα μαγαζάκια ... που ενώ φωνασκούν ... διατηρούν ενιαία γραμμή ... ελέω των "πιστών" δούλων φαρισαιοΠαυλόπουλων ... φαρισαιοΜητρόπουλων κλπ ... και των νεόκοπων όπως προέκυψαν ΦαρισαιοΚουτσουμποΜιχαλολιάκων ... μέσω οπτικού υλικού που εσχάτως ανέδειξε blogger που ... αν και πλανημένος ... τυγχάνει πολύ διαβασμένος (βλέπε εδώ και για περαιτέρω επιβεβαίωση εδώ... 

...το σανό περί ανάπτυξης συνεχίζεται ... ΠΑΝΤΑ υπό τις οδηγίες Μαργκαρετομαμάδων ... κάτσε παιντάκι μου στο βουλή ... που να βρίσκεις τώρα δουλειά ...... μην βλέπεις και μην μιλάς για τα swap των ευνουχομπαρουφακομάρδηδων που έχουν φτάσει το 2057 ... άλλοι αυτοευνουχισμένοι που ... ... θα έχουν γίνει πρεσβύτεροι φαρισαιοπνευματικοί ... θα συνεχίζουν να δουλεύουν την υπερχρεωμένη νεολαία ... που δεν θα μάθει ποτέ όσα είναι γραμμένα και στην Ελληνική (Ματθ 10.34 - 10.36) ......και στη mdw ntr ... σε ¨αδιάβροχες" πέτρες ... χιλιάδων ετών ... που όλως "τυχαίως" δεν εξαυλώθηκαν από τους "κατακλυσμούς" ...... όπως οι "ερμητοεξαγομενοπέτσινες" - εισαγόμενες στο ελλαντιστάν ... που έκαψαν τα μυαλά των πιθήκων ... που ... ακόμα και όταν αντελήφθησαν την πλάνη τους  ... Ματθ 22.29  ... συνέχισαν το σανό .... για να επαληθευτεί έτσι ... Αλήθεια μήπως ξέρεις κανείς να μας εξηγήσει ποιο το όφελος των "τυφλών" παπατζοδηγών από τη διαστρέβλωση του ονόματος και της ιδιότητας της γυνής που ετάισε τον Αδάμ... ....


Υ.Γ.
Τα σύμβολα των λέξεων Πατέρας και Μητέρα και η μετάφραση τους, πέραν του ότι προέρχονται από ένα εκ των επίσημων λεξικών είναι και σε πλήρη σύμπνοια με τον Λόγο, αλλά και έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί δια της μαθηματικής μεθόδου αποκωδικοποίησης της mdw ntr (βλέπε εδώ).

και είπαν "Αυτοί" ... αλλά ... ντυστυχώς για τα νέα παιδιά ... ελεύθερο χρόνο για μελέτη ...

Το μόνο σημείο που ίσως έχει αξία από την οικονομική ανάλυση της προκαταρκτικής έκθεσης που κυκλοφόρησε την 17.06.2015 είναι το διάγραμμα στο κεφάλαιο 1 στο οποίο γίνεται αναφορά για .... τη ΦΟΥΣΚΑ... αλλά που κατά "περίεργο" τρόπο σταματάει στο 2009 ... και το κυριότερο χωρίς να αναφέρει ότι...... σε εκείνο το κομβικό σημείο οι τράπεζες έλαβαν τα 183 δισ εγγυήσων του Ελληνικού Δημοσίου τις οποίες ρευστοποίησαν ... και ... δεν θα κάνω κανένα περαιτέρω σχόλιο για τα πρώτα έξι κεφάλαια του πορίσματος της επιτροπής αφού παρά το γεγονός ότι η επιτροπή θεωρεί υπαίτιο για την κρίση στην Ελλάδα το τραπεζικό σύστημα εντούτοις κανένα μέλος της "δεν είδε και δεν άκουσε" επί τέσσερα χρόνια τίποτα για τα 183 δισ ... τα οποία υπεξαίρεσαν οι τραπεζίτες από τον Ελληνικό Λαό...

αυτά που "δεν είδε και δεν άκουσε" η επιτροπή αλήθειας δημοσίου χρέους

από το ιστορικό χρονολόγιο της Εθνικής Τράπεζας (link ιστοσελίδα Εθνικής - link knossopolis.com)1886 ... 1886 ... 1886 ... Η Εθνική τράπεζα δανείζει στην Ελληνική Κυβέρνηση 11.000.000 χρυσά φράγκα με εγγύηση τις προσόδους από το ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ


"Μεγάλο δημιούργημα" η φιλοσοφία που ανέπτυξαν οι Αρχαίοι Έλληνες. Με τη φιλοσοφία μπορείς να έχεις εκατοντάδες διαφορετικές "ορθές" απόψεις... Τι και αν στο Ματθ 5.37 ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν ... Ποιος ασχολείται τώρα με τον Λόγο ... Εδώ και τα "πιστά" Χριστιανά όπως η Μαντουβάλου δήλωσε σε εκπομπή ... και τι σημασία έχει που είναι αποτυπωμένο στο Λόγο (Ματθ 23.9) ... καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς· εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατήρ ὑμῶν, ὁ  ἐν τοῖς οὐρανοῖς....

Η "Φιλοσοφία" της "Ψυχολογίας" των παπατζόπαιδων και η "Ανάσταση" απέναντι στον Λόγο

μπορεί να γίνουν τέτοια...

και ασφαλώς ντεν γκίνεται να εξαφανίζονται τέτοια είδους ιστορικά τεκμήρια ... των ζονκ ....

μόνο στο ελλαντιστάν...

mega επιστήμη η νομική και ακόμα megaλύτεροι οι νομικοεπιστήμονες του ελλαντιστάν που προσπαθούν να "εξηγήσουν" στα πιθήκια του ελλαντιστάν ότι ντεν είναι εφικτό να γίνει ντεκτή στα ντικαστήρια η ΔΟΛΙΑ - "απρόβλεπτη" μεταβολή των συνθηκών της οικονομίας ... και ότι το 388 του ΑΚ  ... ντεν έχει καμμία σχέση με το pacta SERVANDA ... που αφορά αποκλειστικά "Έλληνες" της Κλασικής Παιδείας εκπαιδευτές πιθήκων...

αρωγοί στην προσπάθεια εκπαίδευσης των πιθήκων και οι ντικαστικοί ... με τις mega-αποφάσεις ... που ξεπετάνε σαν μπανανόφλουδες τα συλλεκτικά ντικόγραφα του 388 ΑΚ, είτε απορρίπτοντας τα, είτε αποδεχόμενοι τη μικροδιαφορά του μπεεεεέ128/75 είτε κάποιου άλλου τυπικού λόγου ... γράφοντας εκ του ασφαλούς ασυναρτησίες όσον αφορά το 388 του ΑΚ ... αφού γκνωρίζουν ότι τα πιθήκια του SERVANDA ΚΡΑΤΟΥΣ ασφαλώς και είναι περιορισμένων ντυνατοτήτων...


... οι ειντικοί της νομικής επιστήμης εμίλησαν ... pacta μπανανόφλουδας SERVANDA ... εκτός του 388 ΑΚ εξαφανίζει σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες και την κατάθλιψη ...

Γρήγορα έναν νομικό με κλασική παιδεία ... ποιο 388 του Αστικού Κώδικα ... pacta SERVANDA ...